Zakres usług

 

            Kancelaria Adwokacka adw. Marcina Szewczyka świadczy usługi prawne z następujących dziedzin prawa:

[+] | [-]
 • Prawo rodzinne

  Kancelaria Adwokacka zapewnia doradztwo i reprezentację Klienta w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności:
  § spraw o rozwód i separację
  § świadczenia alimentacyjne
  § sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi
  § ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
  § adopcji, opieki, ubezwłasnowolnienia
 • Prawo karne

  Kancelaria Adwokacka zapewnia doradztwo i reprezentację Klienta w sprawach z zakresu prawa karnego:
  § obrona w postępowaniu przygotowawczym przed organami scigania
  § obrona przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym
  § obrona skazanych m.in. w zakresie odroczenia wykonania kary, udzielenia przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia
  § obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia
  § reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym
 • Windykacja należności

  § podejmowanie poza procesowych negocjacji z dłużnikiem
  § postępowanie sądowe
  § postępowanie egzekucyjne
 • Prawo zobowiązań i rzeczowe

  Kancelaria Adwokacka zapewnia doradztwo i reprezentację Klienta w sprawach z zakresu prawa cywilnego, między innymi w sprawach w przedmiocie:
  § ochrony dóbr osobistych
  § roszczeń wynikających z umów
  § nieruchomości
  § odszkodowania
  § własności, współwłasności, ograniczonych praw rzeczowych
 • Prawo spadkowe

  Kancelaria Adwokacka zapewnia doradztwo i reprezentację Klienta w sprawach z zakresu prawa spadkowego, między innymi w sprawach w przedmiocie:
  § stwierdzenia nabycia spadku
  § działu spadku
  § roszczenia o zachowek
   
 • Prawo gospodarcze

  Kancelaria zapewnia pomoc i doradztwo między innymi w zakresie:
  § rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
  § bieżącej obsługi prawnej
  § przekształceń
  § likwidacji
 • Prawo administracyjne

  W zakresie prawa administracyjnego działalność Kancelarii koncentruje się na doradztwie, sporządzaniu odwołań i skarg, a także reprezentacji Klientów przed organami administracyjnymi, Wojewódzkim Sadem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.